Saugumas

INFORMACIJA APIE SAUGOS REIKALAVIMUS EKSKURSIJŲ METU

KAiP ŽiNiA, LiETUVA YRA ViENA SAUGiAUSių VALSTYBių EUROPOJE.
BET Kuomet PASiRODė COViD-19 ViRUSAS, ViSOS ŠALYS KASDiENiNiAME
GYVENiME pradėjo taikyti TAM TiKRUS SAUGOS Reikalavimus.

PADėTiS LiETUVOJE.
NUO LAPKRičiO 7 D. LiETUVA įVEDė KASDiENiO GYVENiMO APRiBOJiMUS,
DRAUDŽiAMA RENGTi susibūrimus LAUKE iR ViDUJE. Ekskursijas BUS GALiMA
PAMATYTi 2021 M., SEKiTE NAUJiENAS.